\”Bakumatsu Gourmet Bushimeshi! 2\” [Cast] Yasushi Seto, Wakana Sakai, Kenichi Kiriyama, Hideyuki Hagiwara, Minori Hagiwara, Minato Wakayama, Keiko Toda, Kunihiro Tokui, Masayuki Hirata, Masamitsu Hirata, Takahiro Sakurai BS Premium January 10, 2018 According from 11:00